Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Podziel się

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„SZLIFOWANIE DIAMENTÓW – INNOWACYJNE PROGRAMY WSPARCIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH”

 

§ 1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Projektodawcą (Beneficjentem) jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
 3. Partnerem projektu jest Dziecięce Centrum Edukacji Uzupełniającej „Intelekt” z Obwodu Leningradzkiego.
 4. Okres realizacji projektu: 1listopada 2010 roku - 31 grudnia 2013 roku.

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 • Beneficjent/Realizator Projektu/Projektodawca – Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM);
 • Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/ – zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, osoba (uczeń, nauczyciel, rodzic ucznia), bezpośrednio korzystająca z form wsparcia określonych w Projekcie;
 • Projekt – projekt: „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”;
 • Regulamin - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 • Strona www Projektu – www.fem.org.pl/szlifowaniediamentow;
 • Biuro Projektu – siedziba Fundacji Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław;
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze – matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, astronomia;
 • formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu – kwestionariusz zawierający dane kandydata wymagane przez Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • uczeń uzdolniony – uczeń spełniający jeden z poniższych warunków:

- uczeń z bardzo dobrymi wynikami w nauce (oceny 5-6 na ostatnim świadectwie promocyjnym) z co najmniej jednego przedmiotu matematyczno-przyrodniczego lub przedmiotu przyroda realizowanego w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- uczeń rekomendowany przez nauczyciela lub placówkę wspierającą uzdolnienia ucznia i przygotowujący się do udziału w olimpiadzie/konkursie z dowolnego przedmiotu matematyczno-przyrodniczego;

- uczeń laureat lub finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego z zakresu dowolnego przedmiotu matematyczno-przyrodniczego;

 • nauczyciel - wychowawca klasy, do której uczęszcza aktualnie uczeń ubiegający się o udział w Projekcie lub nauczyciel uczący w tej klasie jednego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
 • rodzic - matka, ojciec lub opiekun prawny ucznia.

 

§ 3

Cele Projektu

1.  Celem głównym Projektu jest zwiększenie motywacji u co najmniej 60% uzdolnionych uczniów biorących udział w Projekcie w fazie testowania do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych poprzez przygotowanie i pilotażowe wdrożenie w ciągu dwóch lat 7 innowacyjnych programów nauczania.

2.  Celami szczegółowymi projektu są:

a)    adaptacja wybranych metod wspierania uzdolnień stosowanych w Obwodzie Leningradzkim do potrzeb opracowania programów wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych w Polsce;

b)   zdiagnozowanie na przykładzie Dolnego Śląska barier społecznych w dostępnie do studiów wyższych na kierunkach matematyczno–przyrodniczych dziewcząt z małych miejscowości;

c)    opracowanie i przetestowanie na grupie docelowej odbiorców i użytkowników 7 programów wsparcia merytorycznego i psychologicznego dla uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno–przyrodniczych;

d)   zbadanie skuteczności pilotażowego wdrożenia ww. programów;

e)   upowszechnienie na terenie Polski przetestowanych programów i metod oraz wyników badań ich skuteczności.

 

§ 4

Zakres i formy wsparcia

1. Dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zaplanowano:

a)    6 sesji przedmiotowych, o programach wykraczających poza materiał szkolny i łącznym wymiarze 240 godzin, przy czym w roku 2011 oraz w roku 2013 (pierwsze półrocze) zorganizowanych zostanie po jednej sesji, a roku 2012 cztery sesje, podczas których poszczególne zajęcia, prowadzone przez najlepszych dydaktyków (w tym pracowników naukowych) odbywać się będą w laboratoriach i salach wykładowych wrocławskich uczelni oraz w siedzibie FEM;

b)   wspieranie sesyjnego system nauki nauczaniem zdalnym (e-learning), w szczególności poprzez zamieszczanie na platformie edukacyjnej odpowiedniego kontentu, zadań, testów i in.;

c)    comiesięczne konsultacje z tutorami (specjaliści przedmiotowi lub psycholodzy) w wymiarze 1 godz./m-c z wykorzystaniem komunikatorów (Skype) i poczty elektronicznej;

d)   zakwaterowanie (obowiązkowe dla wszystkich uczniów) i wyżywienie w hostelu wraz z opieką wychowawcy;

e)   udział w imprezach kulturalnych (teatr, opera, koncerty) organizowanych w godzinach popołudniowych podczas sesji przedmiotowych;

f)     materiały dydaktyczne związane z realizacją programu nauczania wybranego przedmiotu;

g)   dyplomy i nagrody za aktywne uczestnictwo w projekcie.

2. Dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zaplanowano:

a)    6 jednodniowych 8-godzinnych (sobotnich) sesji o łącznym wymiarze 48 godzin przebiegających równolegle z sesjami dla uczniów i obejmujących warsztaty szkoleniowe, wykłady i seminaria o tematyce związanej z identyfikowaniem uzdolnień, rozwojem poznawczym i emocjonalno-społecznym młodzieży oraz wspólnym budowaniem „środowiska uczącego się”;

b)    możliwość korzystania z Internetowego Punktu Konsultacyjnego dla rodziców, w którym dyżurować będą specjaliści przedmiotowi i psycholodzy;

c)    materiały dydaktyczne.

3. Dla nauczycieli uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zaplanowano:

a)    6 jednodniowych 8-godzinnych sesji (zazwyczaj w czwartki) o łącznym wymiarze 48 godzin przebiegających równolegle z sesjami dla uczniów i obejmujących warsztaty szkoleniowe, wykłady i seminaria o tematyce związanej z identyfikowaniem uzdolnień, rozwojem poznawczym i emocjonalno-społecznym młodzieży oraz wspólnym budowaniem „środowiska uczącego się” z uwzględnieniem zasady wyrównywania szans edukacyjnych;

b)   możliwość korzystania z Internetowego Punktu Konsultacyjnego dla nauczycieli, w którym dyżurować będą specjaliści przedmiotowi i psycholodzy;

c)    materiały dydaktyczne.

§ 5

Terminy sesji przedmiotowych

1. W roku 2011:

a)   sesja matematyczna: 19 - 24 listopada;

b)   sesja informatyczna: 26 listopada - 1 grudnia;

c)   sesja geograficzna: 26 listopada - 1 grudnia;

d)   sesja fizyczna: 3 grudnia - 8 grudnia;

e)   sesja astronomiczna: 3 grudnia - 8 grudnia;

f)   sesja biologiczna: 10 grudnia - 15 grudnia;

g)   sesja chemiczna: 10 grudnia - 15 grudnia.

2. W roku 2012 i w roku 2013 terminy sesji dostosowane zostaną do organizacji danego roku szkolnego wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245).


§ 6

Uczestnicy projektu i zasady ich rekrutacji

1. Grupa docelowa – uczniowie:

a)    uczestnikami Projektu mogą być uzdolnieni uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych (klasy V-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (klasy I-II);

b)   grupa docelowa uczniów szkół podstawowych liczy ok. 80 uczestników, a grupy docelowe gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych liczą po ok. 100 uczestników;

c)    łącznie do grupy docelowej uczniów zrekrutowanych zostanie ok. 70% uczestników zamieszkujących w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców.

2. Grupa docelowa – rodzice uczniów:

a)    uczestnikiem projektu może być rodzic lub opiekun prawny ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie;

b)   grupa docelowa rodziców uczniów liczy 120 uczestników.

3. Grupa docelowa – nauczyciele uczniów:

a)    uczestnikiem projektu może być nauczyciel ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie, który prowadzi (prowadził lub może prowadzić) zajęcia z przedmiotu wskazanego przez ucznia w formularzu zgłoszeniowym;

b)   grupa docelowa nauczycieli liczy 120 uczestników.

§ 7

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Procedura rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w Projekcie uczniom bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. W Projekcie założono wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów obu płci z obszarów o utrudnionym dostępie do edukacji pozaszkolnej poprzez zarezerwowanie 70% miejsc dla młodzieży zamieszkałej w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców.

 

§ 8

Opis procedury rekrutacyjnej

1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną w dolnośląskich szkołach.

2. Zgłoszenie udziału ucznia, rodzica i nauczyciela w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do Biura Projektu formularza zgłoszeniowego uczestnika Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałymi dokumentami określonymi w §9.

3. Procedurę rekrutacji przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez FEM, kierując się przy tym następującymi zasadami:

a)    wnioski zgłoszeniowe niezawierające kompletu wymaganych dokumentów nie są rozpatrywane;

b)   w pierwszej kolejności rozpatrywane jest zgłoszenie ucznia złożone wraz ze zgłoszeniami jego rodzica i nauczyciela;

c)    nauczyciel i rodzic danego ucznia zostaje uczestnikiem Projektu jedynie wówczas, gdy uczeń ten znajdzie się na liście zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;

d)   w przypadku złożenia większej liczby zgłoszeń udziału w Projekcie, niż liczby miejsc określone w §6, Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową zestawioną wg sumarycznej liczby punktów uzyskanych przez kandydujących uczniów, z uwzględnieniem zapisów §6 i §7, na którą składają się:

 • punkty cząstkowe odpowiadające liczbowo wysokości oceny na ostatnim świadectwie ucznia z przedmiotu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym (celująca – 6 pkt., bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt.), przy czym w przypadku ucznia klas V i VI szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum za ocenę z przedmiotów fizyka, chemia, biologia, geografia, astronomia uznaje się ocenę z przedmiotu przyroda na ostatnim świadectwie promocyjnym/ukończenia szkoły, a za ocenę z astronomii uznaje się odpowiednio ocenę z przedmiotu fizyka/fizyka i astronomia;
 • punkty cząstkowe odpowiadające liczbowo średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych obliczona na podstawie ostatniego świadectwa promocyjnego (lub ukończenia szkoły niższego typu w przypadku ucznia klasy I gimnazjum i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej);
 • punkty cząstkowe za udział ucznia w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych z zakresu przedmiotu wskazanego przez ucznia w formularzu zgłoszeniowym, przy czym laureat olimpiady przedmiotowej otrzymuje 15 pkt., finalista olimpiady przedmiotowej i laureat konkursu o zasięgu krajowym lub regionalnym otrzymują 12 pkt., finalista konkursu o zasięgu krajowym lub regionalnym otrzymuje 10 pkt., laureat konkursu o zasięgu lokalnym (gminnym, powiatowym) otrzymuje 8 pkt., finalista konkursu o zasięgu lokalnym (gminnym, powiatowym) otrzymuje 6 pkt.;
 • punkty cząstkowe za ocenę listu motywacyjnego od 1 do 5 pkt.;
 • punkty cząstkowe z testu predyspozycji od 1 do 5 pkt.

4. Uczniowie kandydujący do uczestnictwa w Projekcie, wraz z ich rodzicami i nauczycielami (o ile złożyli formularz zgłoszeniowy), którzy nie zostali zakwalifikowani umieszczeni zostają na liście rezerwowej, w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie ucznia wcześniej zakwalifikowanego propozycję uczestnictwa otrzymują kolejni uczniowie (wraz z ich rodzicami i nauczycielami) znajdujący się na liście rezerwowej.

6. Wykaz uczestników rekomendowanych do udziału w Projekcie, wraz z listą rezerwową, przedłożony zostaje do akceptacji Prezesowi Zarządu FEM przez Koordynatora Organizacyjnego Projektu nadzorującego prace Komisji Rekrutacyjnej.

7. Wykaz uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, wraz z listą rezerwową, opublikowany zostaje na stronie internetowej Projektu.

 

§ 9

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych

1. Dokumenty wymagane od ucznia kandydującego do udziału w Projekcie.

a)    formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu (załącznik nr 1a do Regulaminu);

b)   deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2a do Regulaminu);

c)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3a do Regulaminu);

d)   kserokopia ostatniego świadectwa promocyjnego (lub ukończenia szkoły niższego typu w przypadku ucznia klasy I gimnazjum i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej);

e)   cv ucznia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu;

f)     list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie projektem;

g)   rozwiązany samodzielnie test predyspozycji (pliki do pobrania ze strony internetowej Projektu, udostępnione nie później niż 7 dni przed końcowym terminem składania wniosków rekrutacyjnych).

2. Dokumenty wymagane od rodzica ucznia kandydującego do udziału w Projekcie.

a)    formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu (załącznik nr 1b do Regulaminu);

b)   deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2b do Regulaminu);

c)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3b do Regulaminu).

3. Dokumenty wymagane od nauczyciela ucznia kandydującego do udziału w Projekcie.

a)    formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu (załącznik nr 1c do Regulaminu);

b)   deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2b do Regulaminu);

c)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3b do Regulaminu).

 

§ 10

Uprawnienia i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia w zakresie opisanym w §4 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby rozliczenia Projektu w zakresie wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w zakresie pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w Projekcie. Niniejszy regulamin stanowi pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczenie o zapoznaniu się z powyższym pouczeniem poświadcza uczestnik projektu w części B formularza zgłoszeniowego.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach na liście obecności. Realizator dopuszcza usprawiedliwione częściowe nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.
 5. Uczestnik uzyskuje zaświadczenie o udziale w Projekcie, jeśli jego frekwencja w zadeklarowanych zajęciach wynosi co najmniej 80% zrealizowanej liczby godzin.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przedkładanych przez Realizatora.
 7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku (utrwalonego na różnych nośnikach informacji w postaci zdjęć oraz filmów) do potrzeb tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu, chyba, że zastrzeże na piśmie, iż nie zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

 

§ 11

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestnika Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu, a w szczególności opuszczenia zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia oraz nieodpowiedniego zachowania podczas realizowanych sesji przedmiotowych.
 2. Z ważnych powodów Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć informując o tym Biuro Projektu nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji jedynie z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Uczestnik projektu o swej rezygnacji powinien poinformować Biuro Projektu w formie pisemnej podając powody rezygnacji i przedkładając stosowny dowód na ich poparcie (np. oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie). W przypadku niepełnoletniego ucznia o jego rezygnacji informuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej z uwzględnieniem zasad określonych w §4 i §6 regulaminu.

§ 12

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych

W roku 2011:

a) sesja matematyczna: do 4 listopada;

b) sesja informatyczna: do 10 listopada;

c) sesja geograficzna: do 10 listopada;

d) sesja fizyczna: do 15 listopada;

e) sesja astronomiczna: do 15 listopada;

f) sesja biologiczna: do 25 listopada;

g) sesja chemiczna: do 25 listopada.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej Projektu.
 2. W związku ze specyfiką realizowanego Projektu, na podstawie wyników monitoringu i ewaluacji, Realizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad rekrutacji, uczestnictwa oraz organizacji poszczególnych zajęć w celu doskonalenia działań i rezultatów zakładanych w Projekcie.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Projekt „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego